Re: [vpp-dev] Project Proposal for uDPI


Ni, Hongjun
 

Hi Alexey,

 

Could you give some thoughts on this?

 

Thanks,

Hongjun

 

From: vpp-dev@... [mailto:vpp-dev@...] On Behalf Of Alexey
Sent: Friday, August 9, 2019 6:54 PM
To: Ni, Hongjun <hongjun.ni@...>; tsc@...
Cc: vpp-dev@...; Wang, Xiang W <xiang.w.wang@...>; Hong, Yang A <yang.a.hong@...>; Chang, Harry <harry.chang@...>; gu.jian1@...; Shan Jianghua <shanjiangh@...>; Zhang Yang <zhangy.yun@...>; Li Xingfu <lixingfu@...>; Wu Shuai <wushuai@...>; Xia Yuying <yuyingxia@...>; Fan Chenggang <fanchenggang@...>; Gao Feng <davidfgao@...>; Liu Zhong <liuzhong1@...>; Zhao Yong <zhaoyong11@...>; Chen Haiquan <oc@...>
Subject: Re: [vpp-dev] Project Proposal for uDPI

 

udpi is died

 

 

09.08.2019, 04:11, "Ni, Hongjun" <hongjun.ni@...>:

Hello FD.io TSCs

 

Please accept this project proposal for uDPI for consideration.

https://wiki.fd.io/view/Project_Proposals/uDPI

 

So far, this project has 11 founders and 15 initial committers from

Intel, ZTE, China Telecom, HuachenTel, Inspur, Yxlink, Sunyainfo, Tencent, China Unicom, Huawei, QingCloud.

 

If possible, I would like to present this on TSC meeting.

 

Thanks,

Hongjun

,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Links: You receive all messages sent to this group.

View/Reply Online (#13684): https://lists.fd.io/g/vpp-dev/message/13684
Mute This Topic: https://lists.fd.io/mt/32805807/675634
Group Owner: vpp-dev+owner@...
Unsubscribe: https://lists.fd.io/g/vpp-dev/unsub [devel-net-ne-vlezay80@...]
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Join tsc@lists.fd.io to automatically receive all group messages.