[vpp-dev] [tsc] Project Proposal for uDPI


Ni, Hongjun
 

 

Welcome Netgate join UDPI as a founder and Jim Thompson as initial committer.

 

Thanks,

Hongjun

 

From: tsc@... [mailto:tsc@...] On Behalf Of Ni, Hongjun
Sent: Saturday, August 17, 2019 4:28 AM
To: Edward Warnicke <hagbard@...>
Cc: tsc@...; vpp-dev@...; Wang, Xiang W <xiang.w.wang@...>; Hong, Yang A <yang.a.hong@...>; Chang, Harry <harry.chang@...>; gu.jian1@...; Shan Jianghua <shanjiangh@...>; Zhang Yang <zhangy.yun@...>; Li Xingfu <lixingfu@...>; Wu Shuai <wushuai@...>; Xia Yuying <yuyingxia@...>; Fan Chenggang <fanchenggang@...>; Gao Feng <davidfgao@...>; Liu Zhong <liuzhong1@...>; Zhao Yong <zhaoyong11@...>; Chen Haiquan <oc@...>
Subject: Re: [vpp-dev] [tsc] Project Proposal for uDPI

 

Hi Ed,

 

The next TSC meeting on August 29 is preferable.

 

Thanks,

Hongjun

 

From: vpp-dev@... [mailto:vpp-dev@...] On Behalf Of Edward Warnicke
Sent: Thursday, August 15, 2019 3:13 AM
To: Ni, Hongjun <
hongjun.ni@...>
Cc:
tsc@...; vpp-dev@...; Wang, Xiang W <xiang.w.wang@...>; Hong, Yang A <yang.a.hong@...>; Chang, Harry <harry.chang@...>; gu.jian1@...; Shan Jianghua <shanjiangh@...>; Zhang Yang <zhangy.yun@...>; Li Xingfu <lixingfu@...>; Wu Shuai <wushuai@...>; Xia Yuying <yuyingxia@...>; Fan Chenggang <fanchenggang@...>; Gao Feng <davidfgao@...>; Liu Zhong <liuzhong1@...>; Zhao Yong <zhaoyong11@...>; Chen Haiquan <oc@...>
Subject: Re: [vpp-dev] [tsc] Project Proposal for uDPI

 

Do you have a preference as to dates?

 

Ed

 

On Tue, Aug 13, 2019 at 7:44 PM Ni, Hongjun <hongjun.ni@...> wrote:

Hi Ed,

 

Thank you for scheduling the proposal review. 

 

I think a TSC meeting after Aug 21 is better, to follow the FD.io TSC policy.

 

Thanks,

Hongjun

 

From: Ed Warnicke [mailto:hagbard@...]
Sent: Wednesday, August 14, 2019 5:09 AM
To: Ni, Hongjun <
hongjun.ni@...>
Cc:
tsc@...; vpp-dev@...; Wang, Xiang W <xiang.w.wang@...>; Hong, Yang A <yang.a.hong@...>; Chang, Harry <harry.chang@...>; gu.jian1@...; Shan Jianghua <shanjiangh@...>; Zhang Yang <zhangy.yun@...>; Li Xingfu <lixingfu@...>; Wu Shuai <wushuai@...>; Xia Yuying <yuyingxia@...>; Fan Chenggang <fanchenggang@...>; Gao Feng <davidfgao@...>; Liu Zhong <liuzhong1@...>; Zhao Yong <zhaoyong11@...>; Chen Haiquan <oc@...>
Subject: Re: [tsc] Project Proposal for uDPI

 

Hongjun,

 

You guys are eligible for project creation review starting at the Aug 21 TSC meeting I believe (based on sending the notification to the TSC on Aug 8) ... when would you like to schedule for that Thu's TSC meeting, or a subsequent one?

 

Ed

 

On Thu, Aug 8, 2019 at 8:11 PM Ni, Hongjun <hongjun.ni@...> wrote:

Hello FD.io TSCs

 

Please accept this project proposal for uDPI for consideration.

https://wiki.fd.io/view/Project_Proposals/uDPI

 

So far, this project has 11 founders and 15 initial committers from

Intel, ZTE, China Telecom, HuachenTel, Inspur, Yxlink, Sunyainfo, Tencent, China Unicom, Huawei, QingCloud.

 

If possible, I would like to present this on TSC meeting.

 

Thanks,

Hongjun

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Links: You receive all messages sent to this group.

View/Reply Online (#1070): https://lists.fd.io/g/tsc/message/1070
Mute This Topic: https://lists.fd.io/mt/32805806/464962
Group Owner: tsc+owner@...
Unsubscribe: https://lists.fd.io/g/tsc/unsub  [hagbard@...]
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Links: You receive all messages sent to this group.

View/Reply Online (#1077): https://lists.fd.io/g/tsc/message/1077
Mute This Topic: https://lists.fd.io/mt/32805806/464962
Group Owner: tsc+owner@...
Unsubscribe: https://lists.fd.io/g/tsc/unsub  [hagbard@...]
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-